Sociální role: příklady a klasifikace

Pojem sociální role je úzce spojen s funkcí, kterou člověk vykonává ve společnosti, s právy a povinnostmi vůči ostatním. Sociální věda za celou svou existenci byla obohacena několika definicemi. Některé tyto pojmy souvisejí se sociálním postavením, který přináší status. Jiní naznačují, že se jedná o očekávané chování.

Příklady role

Zde jsou příklady sociálních rolí, takže bude snazší pochopit, o čem to jde. Řekněme, že existuje škola. Kdo je v tom? Učitel, studenti, ředitel. Ve veřejném porozumění by měl učitel dobře znát svůj předmět, být schopen vysvětlit, připravit se na každou lekci, být náročný. Má určité úkoly a vykonává svou funkci. A jak dobře to dělá, závisí na sociálním postavení a společenské roli jedince.

Nicméně, učitel může být náročnější, tvrdší nebo měkký, dobrotivý. Některé jsou omezeny pouze na výuku svého předmětu, jiné se aktivněji podílejí na životě svých oddělení. Někdo přijímá dary od rodičů, jiní - naprosto ne. Všechny jsou odstíny stejné role.

Co je součástí pojetí sociální role?

Sociální role jsou pro společnost nezbytné, protože nám umožňují komunikovat s velkým počtem lidí bez získání obrovské množství informací o tom, kdo jsou. Když uvidíme lékaře, pošťáka, policistu před námi, máme jisté očekávání. A když jsou ospravedlnitelné, prosazují pořádek.

Současně může mít stejná osoba velké množství různých rolí: v rodině - otec, manžel, v přátelské společnosti - chlapec na košili, v práci - vedoucí bezpečnostního oddělení apod. A čím více člověk má schopnost změnit, jeho život je bohatší a rozmanitější.

Zvláště patrná rozmanitost sociálních rolí v dospívání, když se člověk snaží pochopit, co je s ním blízké. Dokáže dlouhou dobu pochopit, jak jsou navzájem propojeny, se statusem, prestižem, reakcí společnosti, rodinným komfortem atd. Jak dospívající rozvíjí dospělé a zřetelnější vědomí toho, co potřebuje, začíná vyrůstat.

A zároveň v dospívání dochází k přechodu z jedné role na druhou. A v určitém intervalu se zdá, že zmrzne na hranici. Teenager má čas, aby se dostal ze stavu dítěte, ale dosud plně nevstoupil do života dospělého. To, co je často vnímáno poněkud negativně.

Teorie sociálních rolí

Slavný výzkumník v sociologii, americký Merton nejprve upozorňoval na to, že žádný sociální status neznamená nikdo, nýbrž celou skupinu sociálních rolí. Toto tvořilo základ příslušné teorie.

Nyní ve vědě se takový agregát nazývá rolí. Předpokládá se, že čím bohatší je, tím lepší je pro realizaci samotné osoby. Ale pokud má malý počet rolí nebo jen jeden, pak v tomto případě mluvíme o patologii. Nebo alespoň silná izolace od společnosti.

Jak se role role liší od mnoha rolí? Skutečnost, že první odkazuje pouze na jeden společenský status. Druhý je však roztříštěnější. Obecně platí, že skupiny sociologických zájmů stále provádějí výzkum, jak změna jedné pozice ovlivňuje rodinný stav, pokud jde o důvody.

Vědci nyní aktivně kontrolují, zda jsou splněny následující požadavky: sociální role člověka v práci neovlivňuje jeho postavení v rodině. Jak můžete odhadnout, obdržené odpovědi jsou také pečlivě analyzovány, aby byly pochopeny důvody.

Typy sociálních rolí

Takže jaké sociální role existují vůbec? K pohledům patří rozdělení. To je očekávaná role, tedy to, co bylo vytvořeno v rodině, v práci atd. Druhým typem je subjektivní sociální role osobnosti. Zhruba řečeno, to, co každý očekává od sebe, je vnitřní instalace. A konečně role, kterou hraje, je charakteristika toho, co se stalo.

Kategorizace sociálních rolí však není omezena. Jsou rozděleny na předepsané (žena, dcera, ruština) a dosáhl (student, právník, profesor). Rozlišuje také typy sociálních formálních a neformálních rolí. V prvním případě je vše přísně regulováno: vojenský, úředník, soudce. Ve druhé - duše společnosti, osamělý vlk, nejlepší přítel - spousta nevyslovených a často se vyskytuje spontánně.

Je třeba mít na paměti, že každá role je ovlivněna společenským nastavením a způsobem, jakým dopravce chápe úkoly, které mu byly přiděleny. Prodejce ve Velké Británii a Íránu na trhu jsou dva velké rozdíly.

Koncept sociální role ve vývoji

Domníváme se, že dnes se hodně mění aktivně. Sociální role žen v moderní společnosti v rodině, v práci atd. Se tak úplně liší od toho, co bylo před 100 lety. Totéž platí pro muže, dospívající, zástupce různých skupin. Skutečnost, že v současnosti jsou odkázány na povolené chování, mohla být před několika desítkami let krutě urazena.

Proč potřebujete tuto dynamiku sledovat? Abychom pochopili, v jakém světě žijeme, kam jedeme, jaké typy sociálních rolí budeme muset v budoucnu vypořádat. Vědci již shromažďují názory, například jsou následující rozsudky pravdivé: manželství jako instituce přežilo své vlastní, děti nemohou být fyzicky potrestány, zvířata mají právo na trestnou ochranu před násilím.

Co ukazují tyto trendy? Při analýze názoru mnoha lidí můžete vidět potřeby společnosti. A pochopit, kam přesně přijdeme, neboť dříve nebo později bude spokojen existující společenský požadavek. V současnosti sociální vědci prohlašují rostoucí význam práva v životě většiny.

Například, mnoho novomanželů vyplnilo dotazník, zda jsou následující tvrzení pravdivá, a uvedli, že skutečně podepsali manželskou smlouvu. Skutečnost, že před patnácti lety se zdála šokující detaily ze světa oligarchů, nyní zasáhla střední třídu.

Odrůdy sociálního statusu

Vzhledem k tomu, že otázka sociální role je velmi úzce spjata se stavem, je třeba se s tímto konceptem alespoň stručně zabývat. A jsou správné následující úvahy: Role a stav jsou stejné nebo velmi blízké pojmy? Jak můžete brzy vidět, jedná se o různé věci.

Takže zvážit osobní status, ten, který člověk přijímá v primární skupině a společenský, získává to později, získává něco s jeho myslí, chováním, prací. Také sociologové rozlišují základní, základní stav, s nímž se většina lidí spojuje primárně a dočasně, sekundárně. Objevují se krátce situačně.

Je třeba poznamenat, že roli a postavení ve společnosti jsou navzájem nerovné. Existuje určitá hierarchie kvůli hodnotovému systému a významu držitele určitého statutu, jak důležitá je pro společnost, kolik a jak to může ovlivnit.

To vše se přímo týká otázky prestiže. A čím důležitější je tento status, tím více se člověk snaží zpravidla plnit určitou roli.

Sociální role a sociální status.

Pojem společenského postavení.

Sociální postavení člověka je sociální postavení, které zaujímá ve struktuře společnosti. Jednoduše řečeno, toto je místo, které jednotlivec zaujímá mezi ostatními jednotlivci. Poprvé tento koncept použil anglický právník Henry Man v polovině 19. století.

Každá osoba má současně několik sociálních statusů v různých společenských skupinách. Zvažte hlavní typy společenského postavení a příklady:

 1. Vrozený stav. Nezměněná je zpravidla status získaný při narození: pohlaví, rasa, národnost, patřící do třídy nebo třídy.
 2. Získaný stav. Co člověk dosahuje v průběhu svého života pomocí znalostí a dovedností: povolání, postavení, pozice.
 3. Předepsaný stav. Stav, který osoba získává kvůli faktorům, které jsou mimo její kontrolu; například věk (starší muž nemůže nic dělat s tím, že je starší). Tento stav se během života mění a přechází do jiného.

Sociální status dává osobě určitá práva a povinnosti. Například po dosažení statutu otce je osoba povinna postarat se o své dítě.

Celkový počet všech lidských statků, které v současné době vlastní, se nazývá stavový soubor.

Existují situace, kdy osoba v jedné společenské skupině zaujímá vysoký status av druhém - nízký. Například na fotbalovém hřišti jste Cristiano Ronaldo a u stolu je Losers. Nebo jsou situace, kdy práva a povinnosti jednoho statusu narušují plnění práv a povinností jiného. Například prezident Ukrajiny, který se zabývá komerčními činnostmi, které nemá podle ústavy nárok. Oba tyto případy jsou příklady stavové neshody (nebo nesrovnalosti stavu).

Koncept sociálních rolí.

Sociální role je soubor akcí, které musí osoba vykonávat podle dosaženého společenského postavení. Konkrétněji jde o behaviorální model, který vychází ze stavu spojeného s touto rolí. Sociální status je statický koncept a sociální role je dynamická; jako v lingvistice: status je předmět, a role je predikát. Například očekávají skvělou hru od nejlepších fotbalistů světa v roce 2014. Skvělá hra je role.

Typy sociálních rolí.

Obecně uznávaný systém sociálních rolí vyvinul americký sociolog Tolkott Parsons. Rozdělil typy rolí podle čtyř základních vlastností:

Rozsah role (tedy rozsah možných akcí):

 • (roli manžela a manželky zahrnují obrovské množství akcí a různorodé chování);
 • úzké (role prodávajícího a kupujícího: dal peníze, obdržel zboží a dodávku, řekl "děkuji", pár možných akcí a ve skutečnosti všechno).

Cestou získání role:

 • (rolí muže a ženy, mladého muže, starého muže, dítěte atd.);
 • (roli školáků, studentů, zaměstnanců, zaměstnanců, manželů, otců nebo matky apod.).

Úroveň formalizace (oficiální):

 • formální (na základě právních nebo správních norem: policist, státní úředník, úředník);
 • neformální (vznikal spontánně: role přítele, "duše společnosti", veselé).

Motivací (podle potřeb a zájmů jednotlivce):

 • ekonomická (role podnikatele);
 • politický (starosta, ministr);
 • osobní (manžel, manželka, přítelkyně);
 • duchovní (mentor, vychovatel);
 • náboženství (kazatel);

Ve struktuře sociální role je důležitým okamžikem očekávání druhých o určitém chování člověka podle jeho postavení. V případě neplnění nebo jejich role se předpokládají různé sankce (v závislosti na konkrétní sociální skupině), až do zbavení osoby jeho společenského postavení.

Pojmy společenského postavení a rolí jsou proto neoddělitelně spojeny, jelikož jeden z nich vyplývá.

Příklady sociálních rolí

Sociální role jsou spojeny se sociálním statusem, profesí nebo typem činnosti (učitel, student, student, obchodník). Jedná se o standardizované neosobní role postavené na základě práv a povinností, bez ohledu na to, kdo vykonává tyto role. Sociální a demografické role jsou rozlišeny: manžel, manželka, dcera, syn, vnuk... Muž a žena jsou také sociální role, biologicky předurčené a zahrnující specifické chování zakotvené v sociálních normách a zvycích.

Interpersonální role jsou spojeny s mezilidskými vztahy, které jsou regulovány na emocionální úrovni (vůdce, urážka, zanedbaná, idol rodiny, milovaný atd.).

Sociální role

Jste tady

Sociální role

Sociální role - model lidského chování, vzhledem k sociální situaci jednotlivce v systému sociálních institucí, společenských a osobních vztahů. Jinými slovy, sociální role je "chování", které se očekává od osoby, která má určitý status.

Moderní společnost vyžaduje, aby člověk neustále změnil své chování a vykonával konkrétní úkoly. Mladé dívky si velmi brzy uvědomují, že musí být krásné, a mladí muži - že jejich obraz by měl být doplněn obrazem krásné dívky, která prochází vedle. Genderové role určují poměr věku v párech. V reklamách a televizních pořadech se šedovlasí muži často objevují v romantickém prostředí svých věkových partnerů, kteří jsou mnohem mladší než oni. Viděl jste někdy opak?

Jak a proč každá nová generace asimiluje chování související s určitou genderovou rolí? To se děje v procesu učení, založeného na posílení, trestání a modelování (Bussey Bandura, 1999). Porušení vzorce chování, které odpovídá určitému pohlaví, je těžce potrestáno, zejména v prostředí dospívajících. Předpokládejme, že vysokoškolská studentka Ernie zve příjemnou slavnou Ellen k tanci. Vzhledem k tomu, že Ellen není příliš vyhlížející, Ernie přátelé ho nemilosrdně posmívají, když pozvali "ošklivě" na rande. Ernie nebude opakovat svou chybu. Jeho přítel Justin, který to všechno viděl, si bude děsivý, že nebude v budoucnu pozvat příliš hezké dívky. Podle kognitivní teorie sociálního učení měla Justin dostatečnou kontrolu nad tím, jaký trest Ernie utrpěl, aby pochopil, že mladí muži by neměli být pozváni na setkání nezajímavých dívek.

Role je společensky definovaný způsob chování. Požadavek na splnění určitých sociálních rolí, které představují určité očekávání, někteří lidé řídí ostatní.

Můžete hrát své sociální role?

"Už jsem řekl, že v životě, stejně jako v divadle, musíte mít smysl pro proporci, což znamená, že nemusíte cítit nic víc než pravdu o situaci. Musíte mít talent nejen na hraní, talent to je také nezbytné žít.Je pochopitelné.Roleta člověka v životě je vždy obtížnější než jakákoli role, kterou lze v divadle představit.Pokud je těžké hrát na jevišti již kreslená postavička této nebo té osoby, je to ještě těžší, myslím, že hrát moje vlastní role v životě. Jestli každou minutu zkontroluji Šel jsem tam, posadil jsem se, zasmál jsem se nebo plakal na jevišti, pak se pravděpodobně musím každou minutu svého života zkontrolovat - udělal jsem to nebo ono? Kdyby na scénu vypadalo dokonce i negativní, v životě je nutné, aby vše vypadalo krásně...

Proto jsem byl vždycky překvapen, když jsem se setkal s ušlechtilým majitelem půdy, ministrem, velkým princem, králem, který najednou, podobně jako špatný herec na jevišti, mluvil falešným hlasem s falešným hlasem, falešnými slovy a falešnými gesty a stejně jako bezcenné herci na jevišti, nevšimli si, že hrají špatně. Čas od času jsem neměl rád, kdy se podívám na tyhle podivné lidi, jak může být nechutné podívat se na falešný výkřik předvedený falešnou herečkou. Odtud myslím, že jdou na počátku mnoha neštěstí.

Majitel pozemku musí jít k rolníkům a mluvit s nimi. A vystupuje majitel půdy, který hraje špatně svou roli pronajímatele, a možná mluví s rolníky, ale dá tolik čárky a bodkočiče, dělá tak bezvýznamné pauzy, že rolníci namísto toho, aby odolali nejpříznivějšímu dojmu z jeho často dobrých úmyslů, vydrželi Dojem je nepříjemný. Nechápal jsem herec-majitel půdy atmosféry, nevěděl správnou intonaci. Neuspěla jsem. O rok později vidíte, že jeho zámek je v ohni.

Ministr přichází například do parlamentu do Dumy. Přichází na pódium a mluví. Už to nejsou rolníci, kteří ho poslouchají, ale lidé, kteří dokonale chápou, kam umístit čárku, a dokonale chápou, kde je jmenován ministrem. Okamžitě obnovují v uších gramatickou nepřesnost. Ale ministr je špatný herec. Necítí situaci, nerozumí "situaci" a nepřesnosti se začnou hromadit. Jaký druh zamubyonnaya hlavy vykřikne neohrabanou poznámku. Jako špatný herec z nesprávně podané poznámky ministr ztrácí tón a klid. Jeho hlas začne znít falešně, gesta se přestane přibližovat k přinesenému případu. Myšlenka zůstala nezměněna, případ byl ponechán nedokončený a dojem byl nechutný. Ministr nerozuměl své roli - selhal.

A králové? Musíme být schopni hrát krále. Velký význam má Shakespearova oblast jeho role. Myslím, že král potřebuje nějaký zvláštní vzhled, nějaké zvláštní oko. To vše se mi zdá velkolepě. Pokud mě příroda udělala, král, muž s malou postavou a trochu dokonce s hrbem, musím najít tón, vytvořit atmosféru pro sebe - jen jednu, ve které bych, malý a hrbený, měl stejný dojem jako bych udělal velký a majestátní krále. Je nutné, aby pokaždé, když jsem učinil gesto před mým lidem, vyskočil z jeho hrudníku výkřik celého království: "Je to tak král!" A pokud mi atmosféra není vyjasněna, pak se mé gesto, jako je to u bezpilotního herce, ukáže jako falešné a pozorovatel je v rozpacích a půl dechu z lidské hrudníku je vytlačené a chraplavé: "No, králi. Nechápala jsem atmosféru - selhala jsem. Říše je v ohni. "

Rozložení sociálních rolí u zvířat

Potkani nikdy nesplácejí při hledání potravy, mají pevné rozložení rolí: dva vykořisťovaní plavci, dva vykořisťovatelé, kteří neplavali, jeden nezávislý plavec a jeden neplodný obětní beránek. Toto oddělení se vždy děje u jakéhokoli potkana a ve skupině jakékoliv velikosti.

Co je sociální. role? pojmenujte 10 příkladů

Ušetřete čas a nezobrazují se reklamy Knowledge Plus

Ušetřete čas a nezobrazují se reklamy Knowledge Plus

Odpověď

Ověřeno odborníkem

Odpověď je dána

briochetina

Sociální role - akce a chování, které se očekávají a provádějí z určitého stavu.

Sociální role spojené s profesemi: učitel, profesor, právník, prezident, programátor, neurochirurg, řidič, záchranář, hasič; - s aktivitami: vědec, student, student, kupující

Sociální role spojené s mezilidskými vztahy: dcera, matka, sestra, přítel, idol, oblíbený, nemilovaný, vůdce, milující a uražený a tak dále.

Chcete-li získat přístup ke všem odpovědí, připojte Knowledge Plus. Rychle, bez reklamy a přestávky!

Nenechte si ujít význam - připojte znalost Plus k tomu, abyste našli odpověď právě teď.

Prohlédněte si video, abyste měli přístup k odpovědi

Oh ne!
Názvy odpovědí jsou u konce

Chcete-li získat přístup ke všem odpovědí, připojte Knowledge Plus. Rychle, bez reklamy a přestávky!

Nenechte si ujít význam - připojte znalost Plus k tomu, abyste našli odpověď právě teď.

4.12 Sociální role

Sociální status je místo osoby uvnitř společnosti, kterou je zaměstnán kvůli různým faktorům, jako je věk, pohlaví, původ, rodinný stav, povolání.

Druhy sociálního statusu se zařazují do níže uvedených kategorií.

Postavení jednotlivce ve skupině:

Osobní

Tento druh společenského postavení určuje postavení jednotlivce pouze ve vztahu k primární sociální skupině.

Mezi blízkými přáteli Olya je duše společnosti.

Sociální

V tomto případě hovoříme o velké sociální skupině.

Časový rámec:

Hlavní

Sociální status je přidělen jednotlivci v případě dlouhodobého pobytu v jakékoli sociální skupině

Za posledních pět let byl Vladimír violoncellistou v symfonickém orchestru.

Minor

Krátkodobé přidružení k zpravidla nominální sociální skupině

Individuální volba:

Předepsáno

Sociální status je přiřazen osobě od okamžiku jeho narození a v budoucnosti se nemění.

To zahrnuje státní příslušnost, původ, pohlaví.

Dosažitelné

Osoba získává takové sociální postavení během svého života v závislosti na vlastní volbě.

Ruslan se stal šéfredaktorem časopisu.

Smíšené

Sociální status se dosáhne jednou a zůstane po celý život.

Leonardo DiCaprio získal sociální status vítěze Oscara.

Způsob existence:

Formální

Sociální status je registrován v oficiálních dokumentech a schválen zákonem.

Neformální

Jednotlivec má takové sociální postavení pouze slovy, bez právního potvrzení.

Alexander přátelé a spolužáci mu říkají henpecked.

Sociální role - specifický způsob chování jednotlivce v souladu se specifickým společenským postavením. Takže má-li společenské postavení nebo nárok na jeho získání, musí osoba vykonat řadu příslušných akcí a povinností.

V tomto případě je sada hraní rolí sada sociálních rolí člověka. Sergejův roli je například rodák z města Shadrinsk, občan Ruské federace, syn, mladší bratr, trenér v taneční škole, člen taneční skupiny.

Existují konflikty o hraní rolí, tj. situace, kdy se vzhledem ke velkému počtu požadavků různých sociálních rolí objevují tyto požadavky v konfliktu, a to jak mezi sebou, tak ve stejné roli. Takže konflikty rolí jsou následující typy:

 1. Intra-ústní konflikt, tj. konflikt, což naznačuje rozpor různých charakteristik stejné společenské role. Příklad: dobrý šéfkuchař by měl jednat přátelsky se svými podřízenými kuchaři a na druhé straně být přísný a náročný a neumožňovat porušení podřízenosti.
 2. Konflikt v rámci rolí, ve kterém se rodí role rolí. Příklad: je nepravděpodobné, že profesionální vzpěrač chápe ruskou literaturu 19. století.
 3. Konflikt osobnosti - role, který vyplývá ze srážky osobních postojů jednotlivce, jeho přesvědčení a požadavků sociální role. Příklad: Eugene trpí sociální fobií, ale povolání učitele tělesné výchovy nutí člověka komunikovat s lidmi.

Elektronický zápisník Maria Shestakova

Sobota 13. února 2016

Sociální statusy a role

Stavová sada - soubor všech stavů dané osoby. (Příkladem je školák: je studentem, vnukem, bratrem, členem sportovního oddělení)

Hlavní postavení osoby - nejcharakterističtější stav jednotlivce, podle kterého se odlišuje těmi, kteří jsou kolem něj nebo s ním identifikují.

 1. Dosažený sociální status - získané úsilím jednotlivce (vzdělání, profese, materiální bohatství, obchodní spojení atd.). Společnost je považována za demokratičtější a civilizovanější, čím rozšířenější jsou její postavení a větší úloha, kterou hrají ve veřejném životě.
 1. Předepsaný sociální status - přijata nezávisle na vůli subjektu, nejčastěji při narození (například státní příslušnost, místo narození, sociální původ atd.).
 2. Smíšený stav má charakter předepsaného a dosaženého statusu (osoba, která se stala zdravotně postiženou, titul akademika, olympijský vítěz atd.).
 1. Sociální status - postavení jednotlivce v rozsahu celé společnosti nebo velké sociální skupiny.
 2. Osobní stav - postavení člověka v malé sociální skupině, která závisí na osobních kvalitách, na subjektivním postoji blízkých lidí.
Sociální a osobní stav nemusí být stejný.
 1. Základní stav určuje nejdůležitější věc v životě člověka (nejčastěji je to stav spojený s hlavním pracovištěm a rodinou, například dobrým rodinným mužem a nepostradatelným pracovníkem).
 2. Epizodické (menší) společenské postavení ovlivňují podrobnosti o chování člověka (například chodec, cestující, chodce, pacient, účastník demonstrace nebo úderu, čtenář, posluchač, televizní divák atd.).
 • skutečná užitečnost sociálních funkcí, které člověk vykonává;
 • hodnotových systémů charakteristických pro společnost.

Úřadu nazvaný stupeň uznání společnosti důstojnosti jednotlivce, konkrétní osoby.

Prestižní může být povolání, postavení, činnost,
autoritativní - velmi specifická, specifická osoba.

Sociální role - soubor požadavků, které společnost kladou na jednotlivce s určitými společenskými pozicemi.

PŘÍKLAD: stav učitele zahrnuje specifický soubor činností (vedení lekcí, kontrola zápisníků, setkání s rodiči studentů), určitý způsob komunikace se školáky, kolegy (zdrženlivost, tact), spíše přísný styl oblékání.

Sociologie, vstupenky 1-24 / 8 Ticket. Pojem společenského postavení. Sociální role

Vstupenka 8. Koncept sociálního statusu. Sociální role

Sociální postavení člověka je sociální postavení, které zaujímá ve struktuře společnosti, místo, které jednotlivec zaujímá mezi ostatními jednotlivci.

Každá osoba má současně několik sociálních statusů v různých společenských skupinách.

Druhy sociálního statusu:

Vrozený stav. Nezměněná je zpravidla status získaný při narození: pohlaví, rasa, národnost, patřící do třídy nebo třídy.

Získaný stav. Postavení ve společnosti, dosaženo samotným člověkem. Co člověk dosahuje v průběhu svého života pomocí znalostí a dovedností: povolání, postavení, pozice.

Předepsaný stav. Stav, který člověk získá bez ohledu na svou touhu (věk, status v rodině), s plynutím života, se může změnit.

Celkový počet všech lidských statků, které v současné době vlastní, se nazývá stavový soubor.

Přirozený stav jednotlivce je základní a relativně stabilní charakteristika člověka: muž, žena, dítě, mládí, starý člověk atd.

Profesní a oficiální status je sociální ukazatel, který určuje sociální, ekonomickou a průmyslovou pozici člověka ve společnosti. (inženýr, hlavní technolog, vedoucí dílny, personální manažer apod.)

Sociální role je soubor akcí, které musí vykonávat osoba, která zaujímá daný status v sociálním systému.

Navíc každý stav znamená splnění ne jeden, ale několik rolí. Sada rolí, jejichž provedení je předepsáno jedním stavem, se nazývá role role.

Systematizace sociálních rolí nejprve vyvinul Parsons, který identifikoval pět důvodů, kterými lze jednu či druhou roli klasifikovat:

1. Emocionálnost. Některé role (například zdravotní sestra, lékař nebo policista) vyžadují emoční omezení v situacích, které jsou obvykle doprovázeny násilným projevem pocitů (jde o nemoc, utrpení, smrt).

2. Způsob získání. Cestou získání role:

(rolí muže a ženy, mladého muže, starého muže, dítěte atd.);

(roli školáků, studentů, zaměstnanců, zaměstnanců, manželů, otců nebo matky apod.).

3. Měřítko. Rozsah role (tedy rozsah možných akcí):

(roli manžela a manželky zahrnují obrovské množství akcí a různorodé chování);

úzké (role prodávajícího a kupujícího: dal peníze, obdržel zboží a doručení, řekl "děkuji").

4. Formalizace. Úroveň formalizace (oficiální):

formální (na základě právních nebo správních norem: policist, státní úředník, úředník);

neformální (vznikal spontánně: role přítele, "duše společnosti", veselé).

5. Motivace. Motivací (podle potřeb a zájmů jednotlivce):

ekonomická (role podnikatele);

politický (starosta, ministr);

osobní (manžel, manželka, přítelkyně);

duchovní (mentor, vychovatel);

V normální struktuře společenské role jsou obvykle rozlišovány čtyři prvky:

1) popis typu chování, který odpovídá této roli;

2) předpisy (požadavky) spojené s tímto chováním;

3) posouzení výkonu předepsané role;

4) sankce - sociální důsledky konkrétního jednání v rámci požadavků sociálního systému. Sociální sankce mohou být podle své povahy morální, prováděné přímo sociální skupinou prostřednictvím svého chování (pohrdání) nebo právního, politického, environmentálního.

Stejná osoba vykonává řadu rolí, které mohou být v rozporu se vzájemnou dohodou, což vede ke vzniku konfliktu rolí.

Konflikt sociálních rolí je rozporem buď mezi normativními strukturami sociálních rolí, nebo mezi strukturálními prvky sociální role.

Sociální role

Sociální role je model lidského chování, který je objektivně definován společenským postavením jednotlivce v systému sociálních, sociálních a osobních vztahů. Sociální role není něco vnějšího vztahu ke společenskému postavení, ale vyjádření společenské pozice agenta v akci. Jinými slovy, sociální role je "chování, které se očekává od osoby, která má určitý status" [1].

Obsah

Historie termínu

Pojetí "sociální role" navrhlo nezávisle americkí sociologové R. Linton a J. Mead v třicátých letech minulého století, přičemž první interpretace pojmu "sociální role" jako jednotky sociální struktury popsané ve formě daného systému norem pro člověka, druhé ve smyslu přímé interakce lidí, "role-playing game", při které, vzhledem k tomu, že se člověk zastupuje v roli druhého, dochází k asimilaci sociálních norem a vytváří se sociální jednotlivec. Lintonova definice "sociální role" jako "dynamického aspektu statutu" byla zakotvena ve strukturálním funkcionalismu a byla vyvinuta T. Parsonsem, A. Radcliffe-Brownem, R. Mertonem. Myšlenky Meadu byly vyvinuty v interakcionistické sociologii a psychologii. Se všemi rozdíly spojují oba tyto přístupy pojem "sociální role" jako uzlový bod, na němž se jednotlivec a společnost spojují, individuální chování se mění na sociální a individuální charakteristiky a sklony lidí se porovnávají s normativními postoji ve společnosti v závislosti na tom, co se děje. výběr lidí pro určité sociální role. Samozřejmě, očekávání rolí nejsou nikdy jednoznačné. Kromě toho se člověk často ocitá v situaci konfliktu s rolí, když se jeho různé "sociální role" ukázaly být špatně kompatibilní. Moderní společnost vyžaduje od individuální neustálé změny chování vykonávat konkrétní role. V tomto ohledu neo-marxisté a neo-Freudové jako T. Adorno, K. Horney a další v jejich dílech vyvozovali paradoxní závěr: "normální" osobnost moderní společnosti je neurotická. Navíc v moderní společnosti jsou rozšířené konflikty rolí, které vznikají v situacích, kdy je jednotlivec povinen vykonávat současně několik rolí s konfliktními požadavky. Irwin Hoffman ve svých studiích interakčních rituálů, přijímání a rozvíjení základní divadelní metafory upozornil nejen na role recepty a pasivně je sledoval, ale na samotné procesy aktivního návrhu a udržování "vzhledu" během komunikace, na oblasti nejistoty a dvojznačnosti v interakci, chyby v chování partnerů.

Definice konceptu

Sociální role je dynamickou charakteristikou společenské pozice vyjádřené v souboru chování, které odpovídá společenským očekáváním (role-based expositions) a definované zvláštními normami (sociálními předpisy) adresovanými od příslušné skupiny (nebo několika skupin) vlastníkovi určité sociální pozice. Majitelé sociálního postavení očekávají, že provádění zvláštních pokynů (norem) vede k pravidelnému, a proto předvídatelnému chování, kterému se mohou ostatní lidé orientovat. Díky tomu je možná pravidelná a nepřetržitě plánovaná společenská interakce (komunikativní interakce).

Typy sociálních rolí

Typy sociálních rolí jsou dány rozmanitostí sociálních skupin, činností a vztahů, do nichž je osoba zahrnuta. V závislosti na společenských vztazích se rozlišují sociální a interpersonální sociální role.

 • Sociální role jsou určovány společenským postavením, profesí nebo činností (učitel, student, student, prodejce). Jedná se o standardizované neosobní role postavené na základě práv a povinností, bez ohledu na to, kdo vykonává tyto role. Sociální a demografické role se vyznačují: manželem, manželkou, dcerou, synem, vnukem... Muž a žena jsou nejen biologicky předurčené pohlaví, ale také pohlaví ("sociální pohlaví"), které společnost vytváří (vytváří) jako model sociální role, sociální normy, zvyky. Je-li biologicky možné rozlišovat dvě pohlaví - mužské a ženské, potom je soubor pohlaví mnohem širší. Pohlaví se nemusí nutně shodovat s pohlavím jednotlivce. Biologický pohlaví, stejně jako pohlaví, je ve skutečnosti sociální konstrukt - produkt stabilních interpretačních postupů, které vznikají na základě kognitivních systémů vnímání. Psychologicky a společensky existuje biologický sex vždy pro osobu ve formě podmíněného systému vysvětlení (výkladů). [2]
 • Interpersonální role jsou zprostředkovány interpersonálními vztahy, které jsou regulovány na emoční úrovni (vůdce, urážka, zanedbávání, rodinný idol, milovaný atd.).

V životě, v mezilidských vztazích, každý člověk jedná v dominantní společenské roli, zvláštní společenské roli jako nejtypičtější individuální obraz známý všem kolem něj. Je extrémně obtížné měnit obvyklý obraz jak pro osobu samotnou, tak pro vnímání lidí kolem sebe. Čím déle existuje skupina, tím více se obeznámí s okolní sociální rolí každého účastníka skupiny a je obtížnější změnit obvyklé chování druhých.

Charakteristika společenské role

Hlavní charakteristiky sociální role zdůraznil americký sociolog Tolkott Parsons. Navrhl následující čtyři rysy jakékoliv role:

 • Podle měřítka. Část rolí může být přísně omezena, zatímco druhá - je rozmazaná.
 • Podle způsobu přijetí. Role jsou rozděleny na předepsané a dobyté (jsou také nazývány dosažitelnými).
 • Podle míry formalizace. Činnosti mohou probíhat v přísně stanoveném rámci nebo libovolně.
 • Podle typů motivace. Motivace může být osobní příjem, veřejný prospěch atd.

Rozsah role závisí na rozsahu interpersonálních vztahů. Čím je rozsah větší, tím větší je měřítko. Například sociální role manželů jsou velmi rozsáhlé, protože mezi manželem a manželkou existuje řada vztahů. Na jedné straně jsou to mezilidské vztahy založené na rozmanitosti pocitů a emocí; na druhé straně se vztahy řídí předpisy a v jistém smyslu jsou formální. Účastníci této sociální interakce se zajímají o různé aspekty života druhého, jejich vztahy jsou prakticky neomezené. V jiných případech, kdy je vztah striktně definován sociálními rolemi (například vztah prodávajícího a kupujícího), může být interakce prováděna pouze při určité příležitosti (v tomto případě nákup). Zde je rozsah role omezen na úzký okruh specifických problémů a je malý.

Způsob, jakým se roli hraje, závisí na tom, jak je roli člověku nevyhnutelná. Takže role mladého muže, starého muže, muže a ženy jsou automaticky určeny věkem a pohlavím člověka a nevyžadují zvláštní úsilí pro jejich získání. Může existovat pouze problém soulad s jeho úlohou, která již existuje jako daná. Další role jsou dosaženy nebo dokonce podmanily v procesu života člověka a v důsledku cíleného zvláštního úsilí. Například roli studenta, výzkumného pracovníka, profesora apod. Jedná se prakticky o všechny role spojené s povoláním a všemi úspěchy člověka.

Formalizace jako popisná charakteristika sociální role je dána specifikami mezilidských vztahů nositele této role. Některé role předpokládají vytvoření pouze formálních vztahů mezi lidmi s přísnou regulací pravidel chování; jiní, naopak, jsou pouze neformální; jiní mohou kombinovat formální i neformální vztahy. Je zřejmé, že vztahy zástupce dopravní policie s porušovateli dopravních pravidel by měly být určovány formálními pravidly a vztahem mezi blízkými lidmi - pocity. Formální vztahy jsou často doprovázeny neformálními, v nichž se projevuje emoční pověst, protože člověk, vnímat a oceňovat druhého, projevuje sympatie nebo antipatii vůči němu. K tomu dochází, když lidé na chvíli komunikují a relace se stávají poměrně stabilní.

Motivace závisí na potřebách a motivech osoby. Různé role jsou způsobeny různými motivy. Rodiče, kteří se starají o blaho jejich dítěte, jsou vedeni především pocity lásky a péče; vůdce pracuje v názvu firmy, atd.

Role konfliktů

Role konflikty nastávají, když role není splněna kvůli subjektivním důvodům (neochota, neschopnost).

VIII Mezinárodní studentská vědecká konference studentské vědecké fórum - 2016

OSOBNOST A JEJÍ SOCIÁLNÍ ROLE

Příklady sociálních rolí studentů

Veselý, energický, aktivní, veselý student. Považuje za svou povinnost studovat dobře a dobře, rád pomáhá učiteli v učebně a mimo školní čas. Vždy připraveni obhájit čest týmu ve všech oblastech. S jistotou se dívá do budoucnosti. Může být skvělým asistentem učitele. Nicméně, jeho nejmenší úspěch, pomoc je třeba poznamenat a postavit před ním neustále komplikuje úkoly. Optimista musí být taktně zdrženlivý a učil se, že při selháních svých kamarádů nevidí katastrofické chyby, ale přirozené chyby, za něž může být obviňován a který soudruh může napravit.

Mentor Student, častěji dívka, se opravdu stará o úspěchy svých kamarádů, někdy dokonce na úkor sebe sama. Mentor se vždy snaží pomáhat spolužákům, pomáhat druhým při řešení jakéhokoli problému. Mentor může být skvělý asistent učitele. Musí však být připomenuto, že sám musí být příkladem pro své kamarády, aby se nevzdávali neúspěchu, aby považovali jakoukoli zásadní obtěžování za kovadlinku, na níž je úspěšný úspěch.

Vypravěč rád říká ostatním, včetně studentů, o svém životě, o tom, co se s ním stalo včera nebo v nedávné minulosti. Často mluví s někým, s potěšením vypráví o mýtech starého Řecka, o faktech z dějin země, o životě velkých vědců, státníků. Je velmi obtížné ji zastavit. Pokud můžete, dejte mu radost, poslouchejte ho. Ale neztrácejte ostražitost, neříkejte o sobě. Vypravěč může narušit to, co jste mu řekl, mluvit s ostatními lidmi. Deformovat, abyste nevěděli, co samy řekli. Fanfaron neustále informuje ostatní o svých vítězstvích a úspěších. Bez chvály nemůže žít jediný den. Chcete-li udržovat dobré vztahy s braggartem, nechte se chlubit hodně, a teprve pak jděte na příčinu, pro kterou byl rozhovor zahájen. Necházejte vyhazovačem, abyste se vypořádali a hovořili o svých vlastních úspěších. Chápe, že jeho nadsázka může být vnímána s humorem, obává se triku a zároveň nechce sdílet své úspěchy s nikým jiným. Ekologicky nevníma úspěchy jiných lidí, vítězství. Nikdy by neměl dát příklad soudruhů.

Neklidný čas se pokazí. Příprava na výuku není to, co bylo dané domu. Nemůže se zbavit problémů a soucit jen zhoršuje jeho nervozitu. Všimněte si, že jeho chyby by neměly být. Mělo by být zacházeno klidně a soucitně. V případě dalšího nedodržení rozhovoru nebo zařazení do jakékoliv práce.

Lucky je student, který již dosáhl úspěchu a spěchá svým kamarádům nebo učiteli o jeho štěstí. Má naléhavou potřebu chválit to, co bylo dosaženo, poslouchat chválu a jestli se mu podaří učit druhé. Je třeba ho poslechnout klidně a možná se naučit něco nového, užitečného. Pro dosažení úspěchu čestnými prostředky musí být takový student chválen a uveden jako příklad pro ostatní členy týmu.

Kýčivý pohled na svět skrze smuteční brýle. Doslova žije jeho i ostatní problémy. Neustále hovoří o neštěstí, nemoci přátel, soudruzi, rodičích. Pokud v rozhovoru s ním budete energický a aktivní - to nepovede k žádoucímu výsledku a může způsobit nespokojenost. Je lepší ho trpělivě poslouchat a souhlasit s tím, že v životě se potýkají s obtížemi, které je třeba řešit, ale člověk se nemůže stát mizerným, utrpěným nebo utrpením. Je nemožné nejen mluvit, ale také přemýšlet o vašich neštěstích, neúspěších, nemocech, špatné paměti, nepřítomnosti, jinak podle mechanismu automatického podněcování to všechno získáte.

Klaun zvažuje účel svého života, aby se ostatní smáli. Téměř každá studijní skupina má takového studenta. Jeho postavení je jednoduché - dávám vám potěšení a neměl byste věnovat pozornost mým studiím a disciplíně. Dobrý smích na triky klauna, vtip. A pak vysvětlit, že bez řádného vzdělání, bez hlubokých znalostí, nesplní svůj sen, kvalifikovaný umělec mu ani nebude přát, aniž by změnil svůj humor, aby dosáhl opravdového respektu ke svým kamarádům a úspěchu ve škole, v životě, což nepochybně pomůže humor.

Kromě Toho, O Depresi